Chovatelský řád

27. dubna 2006 v 17:19 | Blanka Filipiová |  Info o plemeni
Dodatek Klubu chovatelů německých dog k zápisnímu řádu ČMKU upravuje chov německých doga na území ČR. Je podřízen Chovatelskému a zápisnímu řádu ČMKU a Chovatelskému řádu FCI a Řád ochrany zvířat při chovu psů ČMKU.
Cílem Klubu chovatelů německých dog ČR je čistokrevný chov německé dogy dle standardu FCI č. 235, při zachování bilogického zdraví každého jedince. Pro realizaci tohoto cíle vydává Klub tento dodatek k zápisnímu řádu ČMKU.

I. Úvodní ustanovení

1. Dodatek Klubu chovatelů německých dog k zápisnému řádu ČMKU je základní normou pro čistokrevný chov německé dogy.
2. Ustanovení tohoto řádu jsou závazná pro každého chovatele nebo majitele německé dogy a jejich dodržování je podmínkou pro zapsání štěňat (psů) do plemenné knihy.
3. Chovatelský klub poskytuje chovatelský servis pouze členům klubu. Chovatel musí být členem klubu chovatelů německých dog ČR.

II. Chov a jeho řízení

1. Chovem se rozumí cílevědomá plemenitba, k níž lze použít pouze chovných jedinců.
2. Za řízení chovu odpovídá chovatelské kolegium, které je pomocným a výkonným orgánem výboru Klubu.
3. V čele chovatelského kolegia stojí hlavní poradce chovu. Členy kolegia jsou regionální poradci. Výbor Klubu může kolegium rozšířit dle svého uvážení.
4. Chov německých dog je čistokrevnou plemenitbou, kontrolovanou Klubem. Ve smyslu tohoto řádu se tímto rozumí možnost využití všech chovných jedinců. Držitel feny je povinen umožnit orgánům Klubu kontrolu vrhu.
5. Křížení barevných rázů za účelem dalšího zkvalitnění chovu se zřetelem k vyšlechtění žádoucích vlastností, jejich upevnění a zdokonalení může být prováděno pouze se souhlasem chovatelského kolegia.
6. Spojení otce s dcerou, matky se synem a spojení mezi sourozenci schvaluje chovatelské kolegium na základě předem podané žádosti k hlavnímu poradci.
7. Chovatel je povinen umožnit provedení krevní nebo biologické zkoušky k ověření identity vrhu v případech odůvodněné pochybnosti o původu vrhu. Pokud zkouška nepotvrdí pochybnosti o původu vrhu, nese náklady na její provedení Klub. V opačném případě nese náklady chovatel.
8. Klub je oprávněn svými orgány kontrolovat a sledovat :
a/ zda jsou chovní jedinci v trvalém držení majitele
b/ v jakých podmínkách (ustájení, zacházení, výživa, hygiena apod.) jsou chovní jedinci a v jakém jsou zdravotním stavu
c/ jaké podmínky má chovatel pro odchov štěňat

III. Chovní jedinci

1. Chovní psi a feny jsou čistokrevní jedinci, kteří vlastní platný průkaz původu vystavený nebo registrovaný plemennou knihou uznanou FCI a byli zařazeni do chovu na základě splněných podmínek.
2. Pro zařazení do chovu je nutné splnit následující podmínky :
a/ Jedinec musí mít v PP uvedeny předky do třetí generace
b/ absolvování bonitace se známkou "chovný", od stáří 18 měsíců
c/ je v pravomoci výboru Klubu vyžádat nezbytná odborná veterinární vyšetření nutná k potvrzení nebo vyloučení skryté dědičné nebo dědičně předpokládané vady
3. Dovezení jedinci se splněnou bonitací dle směrnic E.u.D.D.C. jsou považováni za chovné a nemusí bonitaci opakovat.
4. Psi a feny, kteří splňují bonitační podmínky dle směrnic E.u.D.D.C. jsou na bonitační kartě a v průkazu původu označeni razítkem "Chovnost E.u.D.D.C."
5. Úspěšné splnění podmínek pro zařazení do chovu označí Klub do průkazu původu. Majitel je povinen předat průkaz původu plemenné knize k zapsání jedince do rejstříku chovných jedinců ihned po splnění předepsaných podmínek.

IV. Krycí list

1. Krycí list je k dispozici držitelům chovných fen u regionálních poradců chovu. Pokud je covatel začátečník, či si není se svým výběrem jistý, obrátí se na regionálního poradce, který mu doporučí dva či více krycích psů.
2. Platnost krycích listů je neomezená.
3. Zvláště při krytí v cizině a též při dovozu jedinců, je třeba dbát na to, aby v průkazu původu byly uváděny barvy předků do třetí generace.
4. Způsob manipulace s krycími listy je uváděn přímo na krycích listech.
8. Držitel feny je povinen o krytí informovat regionálního poradce chovu do sedmi dnů po krytí doporučeným dopisem.

V. Vrh

1. Držitel feny je povinen nahlásit vrh do dvou dnů příslušnému poradci a rovněž majiteli krycího psa.
2. Fena může mít v kalendářním roce pouze jeden vrh.
3. Chovatel je povinen ponechat takový počet štěňat, který odpovídá zdravotní kondici feny, reálným možnostem a konkrétním podmínkám chovatele. Při větším počtu štěňat se doporučuje použít kojnou fenu. Držitel chovné feny musí informovat příslušného poradce o tom, kde je kojná fena ustájena a kolik štěňat z vrhu odchovává.
4. Zapsat je možno i ta štěňata, která neodpovídají standardu a nemohou být použita k chovu. Na přihlášce vrhu a v průkazu původu musí mít poznámku "nestandardní". Ve vrhu, kde byla ponechána nestandardní štěňata, není možno opakovaně použít stejné spojení rodičovského páru.
5. Utrácení štěňat musí být prováděno jen v souladu s ustanovením Zákona na ochranu zvířat.
6. Chovatel může požádat na své náklady příslušného poradce chovu o kontrolu vrhu, případně o pomoc při výběru štěňat.
7. Klub stanovuje povinnou kontrolu vrhu příslušným poradcem chovu ve stáří 5-7 týdnů věku štěňat. Za tuto kontrolu vrhu přísluší poradci chovu proplacení cestovních výloh dle vyhlášky. Tuto úhradu provádí chovatel. Poradce chovu vyhotoví zápis o kontrole vrhu, jehož jednu potvrzenou kopii přenechá chovateli.
8. Tetování či čipování štěňat musí být provedeno dle vnitřních směrnic Klubu. Tetovací číselnou řadu si vede klub sám.
9. Chovatel je povinen zaznamenat každý vrh do Knihy odchovů.
10. Prodej štěňat provádí a štěně novému majiteli předává výhradně chovatel, nebo jím pověřená osoba. Je žádoucí vyhotovit písemnou dohodu o předání štěněte.
Veškeré další a zde neuvedené údaje jsou totožné s chovatelským a zápisním řádem ČMKU.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Aktuální články

Reklama